Kinetička energija

Što je kinetička energija:

Kinetička energija je vrsta energije koja je povezana s kretanjem tijela .

Rezultat kinetičke energije suštinski je povezan s masenom vrijednošću objekta i njegovom brzinom kretanja .

Na primjer, ako dva objekta imaju istu brzinu, ali različite mase, tijelo koje ima najveću masu imat će veću kinetičku energiju.

Normalno, da bi neki objekt dobio početni pokret, potrebno je primijeniti silu koja ga pokreće (ova radnja u Fizici je poznata kao " Rad ").

Prema teoremi kinetičke energije, "rad dobivene sile mjeri se varijacijom kinetičke energije . "

Univerzalna jednadžba kinetičke energije je sljedeća:

  • m = masa
  • v = brzina
  • Ec = kinetička energija

Prema Međunarodnom sustavu jedinica, kinetička energija se mjeri u džulima (J), u odnosu na engleskog znanstvenika Jamesa Prescotta Joulea.

Za fiziku, kinetička energija je dio koncepta Mehaničke energije, koja također obuhvaća druge energetske modele, kao što su, primjerice, Elastični potencijal i Gravitacijski potencijal.

Vidi također značenje toplinske energije.

Kinetička energija i potencijalna energija

Oni su obrnuto proporcionalni. Za razliku od kinetičke energije koja troši energiju za pokretanje, potencijalna energija se sastoji u pohranjivanju te energije .

"Spremljena" (potencijalna) energija može se kasnije manifestirati kao kinetička energija, od trenutka kada se određeno ("energizirano") tijelo počinje kretati.