ostatak

Što je Rezidual:

Preostalo je u odnosu na otpad, to jest na ono što je ostalo i koje se kvalificira kao ostatak nečega .

Ovaj se izraz može primijeniti da se odnosi na ostatak određene fizičke materije, kao i na ideju o nečemu nematerijalnom koji se predstavlja kao višak.

U poreznom pravnom kontekstu, na primjer, definicija rezidualne nadležnosti (poznata i kao ostatak) sastoji se od ovlasti dodijeljene Uniji da putem komplementarnih zakona uspostavi naplatu novih poreza, pod uvjetom da oni nisu kumulativni prema prethodno opisanim u Ustavu.

Ti novi porezi postaju poznati kao "rezidualni porezi" zbog karaktera kompetencija koje su ih stvorile.

Među glavnim sinonimima reziduala izdvajamo: rezidualni, preostali i višak.

Preostala vrijednost

Riječ je o konceptu koji se primjenjuje na području računovodstva, a koristi se za definiranje očekivane vrijednosti određenog proizvoda nakon isteka njegovog korisnog vijeka i na temelju stopa devalvacije.

Uobičajeno je da većina opreme i proizvoda zadrži ostatak vrijednosti između 10% i 20% početne nabavne vrijednosti.

Vidi također značenje poreza na dohodak.